جذب ایده

یکی از مهمترین عوامل تقویت و گسترش فرهنگ نوآوری ، خلاقیت و کارآفرینی وجود ساختار و تشکیلات مناسب سازمانی می باشد. سازمان کارآفرین تلاشهای نوآورانه را جهت ارائه محصولات و خدمات جدید رشد ، بهبود و حمایت میکند و بستر این پویایی را فراهم می سازد.

آن چه که سازمان ها در عصر حاضر به شدت به آن نیازمندند تا بتوانند در بازارهای پویا و پیچیده امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود مزیت رقابتی کسب نمایند ، دانش و توان ارائه محصولات و خدمات جدید و منحصر به فرد در بازارهای امروزی است ؛ و این امر میسر نمی گردد مگر با نوآوری و خلاقیت مدیران و نیز تأثیر آنها بر پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در بالندگی و رشد سازمانی خود بکوشند.

ما در هلدینگ تأمین سرمایه سلامت از ایده ها جدید و بدیع در حوزه های سلامت برای سرمایه گذاری و رشد و شکوفایی استقبال نموده و آماده مذاکره و گفتگو در این رابطه می باشیم.